Honeycomb

Frequently Asked Questions

Learning about the Flowers and the Bees

What is meant by Raw vs Pure vs Organic vs Unfiltered Honey?                                                                                                          Wat word bedoel met Rou vs Suiwer vs Organiese vs Ongefiltreerde Heuning?


In many cases, honey can be more than one of the mentioned terms. Each term however means something different and knowing which will help you choose the healthiest honey.

In meeste gevalle kan heuning meer as een van die genoemde terme wees. Elke term beteken egter iets anders en om dit te weet, sal u help om die gesondste heuning te kies.
What is Pure Honey?                                                                                                                                                                                                        Wat is Suiwer Heuning?


Pure Honey is 100% honey, without any other ingredients, such as corn syryp, which is in many cases added to commercial honey to increase volume and to reduce cost. Suiwer Heuning is 100% heuning, sonder enige ander bymiddels, soos "Corn Syrup", wat in baie gevalle by kommersiële heuning gevoeg word om die volume meer te maak en die koste te verlaag.
What is Raw Honey?                                                                                                                                                                                                        Wat is Rou Heuning?


The difference between raw honey and pure honey is that in addition to being pure, raw honey has not been heated to the point of pasteurisation (no higher than 48°C). The benefit of not heating honey is that the naturally occurring enzymes, vitamins, and minerals are preserved and you get the full benefits of them from eating raw honey.

Die verskil tussen rou heuning en suiwer heuning is dat, behalwe suiwer, rou heuning ook nie tot pasteurisasie verhit is nie (nie hoër as 48 °C nie). Die voordeel daarvan om heuning nie te verhit nie, is dat die ensieme, vitamiene en minerale wat natuurlik in heuning voorkom, behoue bly en dat u die volle voordele verkry deur rou heuning te eet.
What is Organic Honey?                                                                                                                                                                                                     Wat is Organiese Heuning?


Organic honey is produced from the pollen of organically grown plants, and without chemical miticides to treat bees. Buying organic honey ensures that you avoid contact with pesticides that may be sprayed on or near the plants visited by honeybees. Organiese heuning word geproduseer uit die stuifmeel van organies gekweekte plante, waar geen chemiese middels gebruik word insekte te verjaag en plae te voorkom nie. Die koop van organiese heuning verseker dat u kontak met insek en plaagdoders vermy wat op of naby die plante wat heuningbye besoek, gespuit word.
What is Unfiltered Honey?                                                                                                                                                                                                Wat is Ongefiltreerde Heuning


“Filtering” honey means processing the honey to remove very small particles, often even as small as the pollen.

Unfiltered honey is not necessarily raw unless labelled so, but it will be closer to its state straight from the hive than honey that has been filtered. Choosing raw unfiltered honey ensures the most natural properties of the honey have been preserved. "Filtreering" van heuning beteken die heuning word verwerk om baie klein deeltjies in die heuning te verwyder, dikwels selfs so klein soos die stuifmeel. Ongefiltreerde heuning is nie noodwendig rou nie, tensy dit so gemerk is, maar dit sal nader aan die heuning in die korf wees as heuning wat gefiltreer is. Die keuse van rou, ongefiltreerde heuning verseker dat al die natuurlik en gesondheids eienskappe van heuning behoue bly.
What type of Honey do you provide and use?                                                                                                                                                           Watter tipe Heuning gebruik en verkoop julle?


Milk & Honey Lane provide and use only Pure, Raw, and Unfiltered honey to our customers and in our baking.

Our Aloe, Blue Gum, Acacia and Bush Honey are also Organic.

Farmers will however, in general avoid the application of pesticides while their trees and crop are blooming in order to allow honeybees to pollinate the plants. Therefore our Orange, Macadamia, and Sunflower Honey are technically also organic. But because these crops can be sprayed at certain stages during their growth cycle they can not be officially classified as such.

Milk & Honey Lane verskaf en gebruik slegs suiwer, rou en ongefilterde heuning aan ons klante en in ons bakwerk. Ons alwyn, bloekom, akasia en bos heuning is ook organies. Boere sal egter die gebruik van plaagdoders oor die algemeen vermy terwyl hulle bome en gewasse blom, sodat heuningbye die plante kan bestuif. Daarom is ons lemoen-, makadamia- en sonneblom heuning tegnies ook organies. Maar omdat hierdie gewasse in sekere stadiums gedurende hul groei siklusse bespuit mag word, kan dit nie amptelik as organies geklassifiseer word nie.
Why does Honey vary in Color, Texture and Taste? Hoekom het Heuning verskeie Kleure, Tekstuur en Smaak?


It may have never crossed your mind, but there are as many types of honey as there are types of flowers. They can vary drastically in taste, colour and texture.
The taste, colour and texture are determined by the nectar source the bees gather from.
For example, most people are familiar with clover honey. Clover is an abundant flower that bees love to visit and gather nectar from to take back to the hive. The bees take this nectar and stir it and fan it until the water content drops and it becomes the thick syrupy goodness we love to enjoy in various ways. This is the taste that most people associate with honey. Mildly sweet with a pleasant taste.
Instead, picture a citrus tree orchid. Citrus blossoms have a very distinct smell. The smell is one of the properties of citrus flowers that makes it unique. You can imagine that honey produced primarily from citrus flowers might taste drastically different than honey produced from clover blossoms.
Colour and texture can both be dependent on the same factors.
Raw honey can vary in colour, from very dark to almost clear, depending on the floral source. Colour can also be affected by age, as honey generally gets darker with age. Another factor in honey colour is the crystallization process. Honey generally appears lighter when crystallized.
That leaves us with texture. Texture can be dependent on the floral source. Aloe vera honey tends to have a creamy consistency while citrus and macadamia are very thin and runny. This is caused by the difference in properties of the nectar source. Some have much lower water content and vary in chemical composition. That is why honey varies in taste, colour and texture. Dit het miskien nog nooit in jou gedagtes opgekom nie, maar daar is soveel soorte heuning as wat daar soorte blomme is. Hulle kan drasties wissel in smaak, kleur en tekstuur.
Die smaak, kleur en tekstuur word bepaal deur die nektarbron wat die bye besoek.
Die meeste mense ken byvoorbeeld "Clover" heuning. "Clover" kom in oorvloed voor en bye besoek dit graag om nektar te versamel en terug te neem na die korf. Die bye roer en waai dit totdat die waterinhoud daal en dit die dik stroperige lekkerny word waarvan ons hou. "Clover" is die smaak wat die meeste mense met heuning assosieer. Loperig en soet met 'n aangename smaak.
Stel jou nou 'n sitrusboom boord voor. Sitrus bloeisels het 'n baie kenmerkende reuk. Die reuk is een van die eienskappe van sitrusblomme wat dit uniek maak. U kan u voorstel dat heuning wat hoofsaaklik uit sitrusblomme geproduseer word, drasties anders kan smaak as heuning wat uit "Clover" blomme geproduseer word.
Kleur en tekstuur kan albei van dieselfde faktore afhang.
Rou heuning kan van kleur verskil, van baie donker tot byna helder, afhangende van die blom tipe. Kleur kan ook deur ouderdom beïnvloed word, aangesien heuning oor die algemeen donkerder word met tyd. Nog 'n faktor in heuningkleur is die kristallisasie proses. Heuning lyk gewoonlik ligter as dit gekristalliseer het.
Dit laat ons met tekstuur. Tekstuur hang ook af van die blom soort. Alwyn heuning het 'n romerige dik konsistensie, terwyl lemoen en makadamia baie dun en loperig is. Dit word veroorsaak deur die verskil in eienskappe van die nektarbron. Sommige het baie laer waterinhoud en wissel in chemiese samestelling.
Daarom wissel heuning in smaak, kleur en tekstuur.
Why do you mainly prefer supplying honey in glass containers?                                                                                                                         Hoekom verkies julle om heuning in glas bottels te verkoop?


Although honey can be supplied in various types of containers like glass, plastic or metal, we mainly prefer glass containers. Taste can be affected by the container during storage. Glass containers maintain the honey's original taste. Plastic and metal containers can leach chemicals into the honey and can alter the taste over long storage periods.
However, if you prefer the plastic squeeze type bottle, we can provide it. Please contact us. Alhoewel heuning in verskillende soorte houers soos glas, plastiek of metaal gelewer kan word, verkies ons hoofsaaklik glas bottels.
Smaak kan tydens langdeurige berging deur die houer beïnvloed word.
Glashouers behou die heuning se oorspronklike smaak die beste.
Plastiek- en metaalhouers kan chemikalieë in die heuning uitlek en kan die smaak gedurende lang stoor periodes beinvloed.
As u egter die plastiek druk bottel verkies, kan ons dit voorsien. Kontak ons gerus.
How long does honey last?                                                                                                                                                                                          Hoe lank kan heuning hou?


It is said that honey is the only food that can not spoil or go off. It can certainly age and become darker in colour and over time tends to crystallise (turn into a thick, sugary paste).
However, it remains perfectly good and can be de-crystallise. See the de-crystallising process in the question below.

Daar word gesê dat heuning die enigste voedsel is wat nie kan bederf of afgaan nie. Dit kan beslis verouder en oor tyd word dit donkerder van kleur. Heuning is ook geneig om te kristalliseer (verander in 'n dik, suikeragtige pasta). Dit bly egter heeltemal goed en kan gede-kristalliseer word. Sien die de-kristallisasie proses in die vraag hieronder.
How do you turn crystallised honey back into its original liquid state?                                                                                                                                             Hoe kry mens gekristalliseerde heuning weer terug in die oorspronglike vloeibare vorm?


Place the crystallised honey jar in a larger container. Fill the container with boiled water to just under the brim of the honey jar. After 5 minutes, replace the cooled water with freshly boiled water. Repeat this process until the entire honey jar returned to its original colour and transparency. Please note that if the crystallised honey is in a plastic container, the process above can deform the plastic container. It is advisable to remove the crystallised honey from the plastic container if possible and place it in a glass jar before commencing with the process. This is another good reason for buying honey in glass containers. Plaas die gekristalliseerde heuning bottel in 'n groter houer.
Vul die houer met gekookte water tot net onder die rand van die heuning bottel.
Vervang die afgekoelde water na 5 minute met vars gekookte water.
Herhaal hierdie proses totdat die hele heuning bottel weer die oorspronklike kleur en deursigtigheid het.
Let daarop dat indien die gekristalliseerde heuning in 'n plastiekhouer is, kan die proses hierbo die plastiekhouer vervorm. Dit is raadsaam om die gekristalliseerde heuning eers uit die plastiek houer te haal indien moontlik en in 'n glas houer te plaas voordat u met die proses begin.
Dit is nog 'n goeie rede om heuning eder in glashouers te koop.